سلام و سپاسگزاري، دعا و توكل سرشار از نيروي زندگي است.

سلام چون كلام خداوند است، انرژی و رحمت خاصه پروردگار در آن نهفته است و لذا انرژي زا، زندگی بخش و نشاط آفرين است. بنابراين هر صبح و در هر فرصت مناسب، اندام هاي بدن و لوازم زندگي را از انر‍زي سلام دهی و سپاسگزاری بهره مند سازيد و به تدريج شــاهد نتايج آن برای بهبودي، ارتقا سلامت و نشاط زندگی باشيد

سلام بر روح الهی‌ام، سپاسگزارم از روح الهی‌ام. سلام بر روح الهی همه دوستانم، سلام بر قلب هوشمند و ذهن خلاقم، سلام بر همه ســلولها و زبان راستگويم، سلام بر چشمهای پرنور و گوشهای شنوایم، سلام بر مفصلها و زانوهای پرتوانم، سلام بركف پاهايم، .... و سلام بر عضوی که احتمالا دردمند است.

بهتر است بدانيد انرژي افزايندة سلام و سپاسگزاري از خدمات عمومــي و اجتماعــي از جملــه کارکرد ســازمانهاي آب، برق، شــهرداری‌ها، شركت ها و ساير مؤسسات، دريافت خدمات بهتر و ارتقاء فرهنگ رضايتمندي عمومي را در پي خواهد داشت.

سپاسگزاري نهايي از آن پروردگاري است كه نعمت هاي بي شمار به ما انسان ها عطا كرده است.

دعا يكي از مواد درسي در دانشگاه زندگي و رسيدن به توكل است.

به هنگام دعا خود را در حضور خداوند احساس كنيد؛ احساس حضور خداوند براي هر فكر، كار و درخواستي نتايج حداكثري مي بخشد.

توکل به خدا، کار خود را به کاردان سپردن،

اميدوار بودن و اعتماد كردن به خداوند است.

 

با تــوکل و اعتماد به خداوند و دعا بر بالندگی و رشــد افکار عمومی، می توانید ســلامت همگانی

و روابط انســانی را گسترش دهید و کیفیت زندگی را ارتقاء بخشید.

احساس آرامش، سلامتي و نشاط زندگي،

پاداش انسان متوكل است.

 

دعا، سلام دهی و ارسال ارتعاشات مثبت می تواند روابط انسانی را توسعه بخشد

و «نظم الهی» را در «فرآیند زندگی» برقرار سازد.

 درهاي سلامتی، توانگری، ثروتمندي و نشاط حداكثري براي شما، خانواده، دوستان

و افراد جامعه گشوده است؛ الهي سپاسگزاريم.

 www.livelyhouse.ir

  بخوانيد و توصيه كنيد.

كتاب خوديار، خودآموز و كاربردي سلام بر زندگي

مشاوري خوب، براي بازيابي سلامت، آسان سازي مديريت، ارتقا كيفيت و نشاط زندگي است.

لينك راهنماي دريافت كتاب