1-دکتر جواد ایمانی

2-دکتر صادق ملکی

3-دکتر شکور اکبرنژاد 

4-دکتر مرتضی سعادت خواه

5-فرخ کوکبه (کارشناس ارشد روانشناسی)

6-مظفر صدقی (کارشناس ارشد الهیات و فلسفه)

7-علي اصغر مهين بابايي (كارشناس ارشد معارف اسلامی)

 و سپاسگزاري از همكاري گروه مشاوران خانه آرامش